Haupt-Reiter

Laufende FNP-Änderungsverfahren Wuppertal, WGS84 Länge/Breite, GeoJSON

Zusätzliche Informationen

FeldWert
Dateiformateapplication/json
Dateigrößeunbekannt
Art der RessourceRemote-Datei
ZeitstempelMay 11, 2020

Zusätzliche Informationen (DCAT-AP.de)

Feld Wert
Lizenz (dct:license)
Namensnennungstext für „By“- Clauses (dcatde:licenseAttributionByText)

Datenquelle: CC-BY-ND-4.0 - Stadt Wuppertal - offenedaten-wuppertal.de

Prüfsumme (MD5)
6ba15259254ed38eae47af508225cc6e
Sprache (dct:language)
Status (adms:status)
Verfügbarkeit (dcatde:plannedAvailability)